Vad innehåller Deplyftet idag?

Barn- och ungdomspsykiatriska föreningen* berättar

Deplyftet syftar till att implementera riktlinjerna för depression. Deplyftets manualer utgör grunden i en utbildningssatsning med kaskadformat för landets BUP kliniker. Utbildare utbildas i modellen under fyra tvådagars workshop med föreläsningar, övningar, demonstrationer av teknik och träning på rollspelade familjer samt handledning när metoden sedan ska tillämpas på hemmaplan. I nästa fas tar utbildarna stöd i manualerna för att ge samma utbildning till behandlare på kliniken.

Läs introduktion till utbildningen här

Deplyftets verksamhetsspår består av chefer från varje deltagande klinik och leds av implementeringsforskare från institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Med stöd av nulägesanalys utformas planer för arbetet med riktlinjerna.  Nulägesanalysen s.k. gap-analys beskriver nuvarande vård vid depression jämfört med vård enligt riktlinjen och förutsättningarna för utvecklingsarbete.

Dessa s.k. determinanter för implementering värderas i form av en medarbetarenkät.

Deplyftets manualer för behandlare

Manualerna följer SFBUPs riktlinje depression 2014 och består av sex moduler. Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska Structured Clinical Care (SCC), som är en bred och multimodal basbehandling av depression hos barn och ungdomar utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Modellen finns beskriven i en manual som översiktligt beskriver metoden i en engelsk kontext. Deplyftets strävan har varit att ta fram en manual som på ett ännu mer konkret sätt ger stöd steg för steg i hur bedömning och behandling kan genomföras i en svensk klinisk miljö. Deplyftet har då inspirerats av formatet i e-utbildningen för Trauma Focused – Cognitive Behaviour Therapy (tf-cbt) från Universitet i South Carolina, USA.

Varför Deplyftet?

Psynk berättar**

BUP och andra verksamheter som möter barn och unga ser psykisk ohälsa som orsak till att fler söker hjälp. En stor grupp är ungdomar som känner sig nedstämda och ångestfyllda. Behovet av hjälp behöver verksamheterna kunna möta upp redan i första linjen. Verksamheternas personal behöver utbildas för att vara bättre rustade och kunna möta behoven.

Barnpsykiatriska föreningens styrelse och Psynk* träffades 2012 och kom överens om att bygga en webbutbildning främst för den breda fronten som möter barn och unga som mår dåligt. Även kaskadutbildningar planerades för att skapa en grupp kunniga specialister, som likt ambassadörer, skulle vara kunskapsspridare i landets första linjeverksamheter.

Webbplatsen Deplyftet.se rymmer utbildningsmaterial som producerats i sin helhet och kommer uppdateras allt eftersom arbetet fortsätter. Här redovisas delar av gap-analys som genomförts.

Deplyftet är framtaget av Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och i samarbete med Region Halland.

Deplyftets samtalsstöd och demonstrationsfilmer

Samtalsstöden är ett praktiskt och bläddringsvänligt koncentrat av manualerna att ha med som stöd vid samtal med patient. De ska vara ett stöd för minnet men inte ersätta läsning av manual. Samtalsstöden ska användas efter utbildning i modellen. De följer teknikdelarna från manualerna men vissa moment har flyttats för att bättre följa strukturen i samtalet.

Rollspelade samtal med patient och förälder ska demonstrera hur Deplyftets modell kan genomföras vid ett samtal. Videovinjetterna följer upplägget och dispositionen från samtalsstöden och sidhänvisning ges.

Utvärdering av Deplyftet

Deplyftets pilotprojekt har utvärderats efter halva av implementeringsprocessen av psykolog studerande Torbjörn Hultberg och Sebastian Geissler vid Lunds universitet under hösten 2015. Utbildningsdelen för utbildarna var då genomförd och kaskaddelen på hemmaplan hade just startat med en gemensam kick-off träff för samtliga pilotkliniker. Utvärderingen var genomgående mycket positiv men gav också förslag på förbättringar. Man var särskilt positiv till både manualer och modell för kliniskt bruk. Deltagarna angav att modellen fungerar och integrerar samt ger stöd för de viktiga komponenterna. Man har även kunnat tillämpa modellens struktur för andra patientgrupper. Den interaktiva och färdighetsinriktade utbildningsmodellen har blivit mycket uppskattad. Deplyftets grepp av att låta chefspersoner och utbildare utgöra en projektgrupp och mötas under seminarierna har varit ett annat viktigt stöd för implementeringen. Brister och behov av förbättring framfördes vad gäller otydlig information om vilka resurser och insatser som krävs från deltagare och klinik, otydlighet vad gäller krav på och examination av utbildare samt att medsittningar inte givits tillräcklig tid.

 * Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri ingår som en del i två större organisationer, och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Barnpsykiatriska föreningen organiserar specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller blivande specialister i barn- och ungdomspsykiatri 

** Projektet Psynk, arbetade under 2012-2014 med utvecklingsprojekt och samordnade insatser för att främja barn och ungas psykiska hälsa.