Många ungdomar som lider av lindrig-medelsvår depression svarar bra på en strukturerad psykosocial basbehandling. Om denna ges minskar risken för att medicinering eller individualterapi sätts in för tidigt eller i onödan.


En förutsättning för att kunna sätta in rätt behandling är att det gjorts en bred bedömning. Denna ska mynna ut i en vårdplan som är väl förankrad hos både föräldrar och ungdom.

Initialt får familjen basal information om depression vilket ökar möjligheten för ungdomen att få stöd och förståelse i vardagen.

Grunden för behandlingen är en god allians. Samtalen bör i möjligaste mån ske med ungdom och föräldrar tillsammans i rummet och vara strukturerade med tydligt fokus på de mål som satts upp i vårdplanen. Du problemlöser tillsammans med familjen och försöker hitta lösningar på de problem som vidmakthåller depressionen. Behandlingen fokuserar på att få ordning på rutiner, öka aktivering, anpassa skolsituationen och få till ett stöttande familjeklimat.

Behandlingen kan delas in i olika faser är där målet är symtomfrihet, minskat lidande, återställd funktionsnivå samt förebyggande av återfall. Inledningsvis gäller det att få en gemensam förståelse för problemen. Därefter ligger fokus på att få ordning på rutiner, arbete med vidmakthållande faktorer och aktivering. Senare i förloppet flyttas fokus till kvarstående symtom och livsmål och avslutningsvis till återfallsprevention. Ibland kan glesa uppföljningssamtal för att monitorera förlopp och vidmakthålla förbättring vara motiverat att erbjuda.

Behandlingen är modulbaserad, det vill säga ni jobbar bara med det som ni under kartläggningen identifierat som ett problem. Vilka delar som prioriteras avgörs av vad familjen vill, i vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla depressionen samt hur möjligt det är att komma till rätta med problemet . Efter 6-8 veckors behandling görs en mer omfattande utvärdering av ungdomens mående och ni tar då ställning till hur den fortsatta behandlingen ska läggas upp. I de fall ungdomen gör framsteg forsätter vanligen den psykosociala basbehandlingen. I de fall behandlingen inte går framåt överväger ni andra behandlingsalternativ (se utvärderingsmodul).

Modulen om fem sektioner:

 • Tillvägagångssätt i samtalet
 • Rutiner
 • Aktivering
 • Skola
 • Föräldraarbete

I denna modul kommer du att lära dig:

 • Allians som grund för behandlingen
 • Samtalsstruktur
 • Ett problemlösande arbetssätt
 • Att arbeta med aktivering, rutiner, skola och föräldrar

För att:

 • Ge patient och föräldrar verktyg att bryta den depressiva spiralen
 • Minska symtombörda, öka funktionsnivå och förebygga återfall

Kort

Lång