Målet med kartläggningen är att tillsammans med patient och föräldrar få en förståelse för barnets hela livssituation och hur den samverkar med den psykiska ohälsan.

För att kunna göra det behöver du ha förmågan att bygga upp en förtroendefull relation till ungdom och föräldrar och att hålla i ett samtal där du inventerar både belastande och skyddande faktorer. Kartläggningen blir mer träffsäker om den följer en viss struktur. Ordningen i denna modul är bara ett förslag på struktur och du kan känna dig helt fri att ställa frågor i den ordning du själv känner dig bekväm med och att anpassa kartläggningen efter situationen.

Kartläggningen av livssituation och funktion sker parallellt med kartläggning av risk, skydd och vidmakthållande faktorer men är för översiktlighetens skull indelad i två olika sektioner. I nästa modul får du lära dig mer om diagnostik. Kartläggningen och diagnostiken sker parallellt under bedömningssamtalet.

Du gör kartläggningen tillsammans med familjen för att möjliggöra en fallformulering (en miniteori om fallet) och identifiera viktigaste vidmakthållande faktorer för att skapa förutsättningar för vårdplan och behandling.

I denna modul lär du dig:

  • En tydlig struktur på bedömningssamtalet som familjen är införstådd med
  • Att använda olika valideringstekniker för att bygga relation och för att föra samtalet framåt
  • Att genomföra en bred barnpsykiatrisk kartläggning med fokus på depression
  • Att kartlägga livssituation och funktionsnivå
  • Att kartlägga och värdera viktiga risk-, skydds- och vidmakthållande faktorer

För att:

  • Sammanställa resultatet av din kartläggning i en sammanfattande bedömning av graden av komplexitet
  • Kunna göra en fallformulering
  • Kunna upprätta en vårdplan tillsammans med ungdom och förälder

Kort


Lång