Målet med den strukturerade riskbedömningen är att inventera risk på olika nivåer och sätta in åtgärder för att minimera risken för fullbordat självmord.

Dödstankar och självmordstankar är vanligt vid en depression. En del ungdomar vi möter har självmordsplaner och gör också självmordsförsök. Ett femtiotal ungdomar under 18 år dör av självmord varje år – det är en av de allra vanligaste dödsorsakerna bland unga. Känslomässig instabilitet och impulsiv aggressivitet ger sårbarhet för suicidalitet vid akuta händelser och långsiktiga stressorer. Risken för fullbordat självmord ökar vid tidigare försök, psykisk störning och självskadebeteende.

Skyddsfaktorer kan balansera riskfaktorer hos sårbara ungdomar. Behandlingen bör inrikta sig på att minska risken, öka skyddet och minska tillgången till dödliga metoder.

Nyckeln till att identifiera och hantera risk för självskadehandling och självmord på kort och lång sikt är en bred psykiatrisk och psykosocial kartläggning. Bedömningen bör grunda sig på information från ungdom, förälder och tidigare journal. Förmågan att bygga en förtroendefull relation är grunden för att kunna ta upp en detaljerad och tillförlitlig anamnes och göra en säker helhetsbedömning.

Modul om fyra sektioner

Den första sektionen går igenom tidigare självmordsförsök, självmordsavsikt, psykisk störning, instabilitet och övriga risk- och skyddsfaktorer för självmordshandlingar. Anamnesen bör kompletteras med observation som gås igenom i sektion två. Sektion tre berör självmordsriskbedömning och sektion fyra säkerhetsplanering.

Modulens sektioner innefattar:

Samla information + observera ungdomen → gör en självmordsriskbedömning → gör upp en säkerhetsplanering.

I denna modul lär du dig identifiera:

  • Psykisk störning
  • Tidigare självmordsförsök
  • Grad av instabilitet
  • Självmordstankar/planer med suicidal avsikt
  • Förmåga att medverka i säkerhetsplanering

För att kunna göra en:

  • Värdering av aktuella och långsiktiga risk- och skyddsfaktorer
  • Bedömning av akut och långsiktig risk för självmord
  • Individualiserad säkerhetsplan

Kort

Lång